Aspergerův syndrom, známý také jako porucha autistického spektra (PAS), je neurovývojová porucha, která ovlivňuje sociální interakce, komunikaci a chování. V tomto díle jsme se zaměřili na projevy a diagnostiku této poruchy.

Specifika Aspergerova syndromu

Lidé s Aspergerovým syndromem mají často obtíže v navazování a udržování sociálních vztahů. V souvislosti s tím mohou špatně chápat emoce druhých a mít problém s vyjadřováním vlastních emocí. Toto vše u nich způsobuje na jedné straně nepochopení jejich okolí, ale také na druhé straně jejich lhostejnost k druhým.

Aspergeři se také často fixují na jedno určité téma či aktivitu. Stávají se doslova odborníky na určitou oblast – například znají všechny názvy vlaků. O své zálibě dokáží  mluvit hodiny. Dalším projevem této poruchy je problém s verbální komunikací, jejich řeč působí formálně, monotónně a vše musí být doslovné. Nerozumí ironii a mohou mít problémy s porozuměním výrazů tváře, gest nebo intonace hlasu.

Lidé s Aspergerovým syndromem preferují rutinu a nemají rádi změny. Nesnáší nejistotu a nezřídka jsou u nich pozorovány rituály – například při mytí rukou počítají do sta apod.

Není asperger jako asperger

I přes všechny specifické znaky této poruchy je každý asperger jedinečný a může projevovat tyto rysy různým způsobem. Proto je důležité se zaměřit při podpoře člověka s PAS na jeho individuální potřeby a schopnosti.

Diagnostika není jednoduchá

Diagnóza Aspergerova syndromu se obvykle nezakládá na jednom testu či vyšetření, ale na celkovém posouzení a kombinaci různých informací. Diagnostika vyžaduje komplexní hodnocení nejen od psychologů, ale i psychiatrů nebo neurologů. V prvé řadě se provede anamnéza a hodnocení jejich chování. To zahrnuje informace od rodičů nebo pečovatelů a může se týkat sociálních interakcí, komunikace, zájmů a chování v různých situacích. Dále se provede psychologické vyšetření,které zahrnuje testy a dotazníky. Ty jsou zaměřené na různé aspekty chování, sociálních dovedností a komunikace. Posuzují se sociální dovednosti, to znamená schopnost navazovat vztahy, porozumění sociálním normám a komunikace s vrstevníky a dospělými.

V oblasti komunikace se zase hodnotí verbální i neverbální komunikace. To může zahrnovat zkoumání slovní zásoby, gramatiky, intonace hlasu a schopnost porozumět neverbálním projevům. Důležité pro diagnostiku je posouzení specifických zájmů a fixace na ně, stejně jako schopnost přizpůsobit se změnám a flexibilitu v myšlení. Je také důležité, aby diagnostika byla provedena včas, ideálně v dětství, aby bylo možné poskytnout potřebnou podporu.

Na koho se obrátit

V případě podezření na Aspergerův syndrom byste se měli obrátit na lékaře nebo specialistu na neurovývojové poruchy, kteří mají zkušenosti s diagnostikou poruch autistického spektra. Největším poskytovatelem služeb lidem s poruchou autistického spektra je Národní ústav pro autismus, z.ú. ve zkratce Nautis, kde lze mimo podpory absolvovat také diagnostiku.